915 02 580 post@nokasbrann.no

Brannteknisk rådgivning

Brannteknisk rådgivning

Nokas Brannkonsult AS tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design til prosjektledelse, kontroll og oppfølging. 

Våre tjenester innen brannteknisk rådgivning omfatter:

Brannsikringsstrategi / brannkonsept i forbindelse med byggeprosjekter
 • Befaring
 • Beskrivelse av branntekniske løsninger, ved nybygg, rehabilitering, ombygging eller omregulering, i forhold til krav i lover og forskrifter
 • Brannfaglige vurderinger av tiltak, i forhold til krav i lover og forskrifter
 • Beskrivelse av preaksepterte løsninger, eller løsninger basert på analyse. Som analyseverktøy benyttes alt fra enkle beregninger og komparative analyser, til avanserte dataprogrammer
Brannteknisk statusrapport for eksisterende bygg
 • Befaring

 • Detaljert dokumentasjon av brannteknisk status, i forhold til krav i lover og forskrifter

 • Forslag og prioritering av nødvendige tiltak for å tilfredsstille lover og forskrifter

 • Risikoanalyse med handlingsplan

Branndokumentasjon og tegninger både for eksisterende bygg og i forbindelse med byggeprosjekter
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon / branntegninger, i forhold til krav i lover og forskrifter

  Utarbeidelse av evakueringsplan / rømningsplan / beredskapsplan, i henhold til gjeldende lover ogforskrifter

Det er et mål at løsningene vi anbefaler skal være kostnadseffektive , men ikke gå på bekostning av funksjonalitet og/eller arkitektonisk utforming. Våre tjenester kan leveres enkeltvis eller sammen med andre tjenester.